به چند روش می توان رنگ کرد؟

به نظر شما

با استفاده از سه رنگ آبی، قرمز و سبز به چند روش می توان خانه های بالا را رنگ کرد به طوری که خانه های مجاور رنگشان متفاوت باشد؟