برهانی دیگر برای قضیه ی وجود مثلث

به نام خالق یکتای دادار

برهانی دیگر برای قضیه ی وجود مثلث

محمد علی مقدم زاوه

پاییز ۱۳۹۵

چکیده

در کتاب هندسه (۲) سال سوم آموزش متوسطه، رشته ی ریاضی و فیزیک ( مجله ریاضی، صفحه های ۴۴ و ۴۵ ) برهانی دست کم دشوار و غیر قابل فهم برای دانش آموزان آورده شده است. در این مقاله برهانی دیگر که بسیار ساده نیز است، ارائه می‌دهیم.

واژه‌های کلیدی : قضیه ی وجود مثلث.

بیان و شرح الگوی تربیتی پیامبر اسلام و نقد آموزش و پرورش در آموزش و پرورش بر پایه ی آن

به نام خالق یکتای دادار

بیان و شرح الگوی تربیتی پیامبر اسلام و نقد آموزش و پرورش در آموزش و پرورش بر پایه ی آن

محمد علی مقدم زاوه

پاییز ۱۳۹۵

چکیده

همان گونه که می‌دانید دو واژه ی آموزش و پرورش بنیاد و اساس آموزش و پرورش را شکل می‌دهند. در این مقاله ابتدا به بیان و شرح الگوی تربیتی پیامبر اسلام و سپس نقد آموزش و پرورش در آموزش و پرورش بر پایه ی آن پرداخته ایم.

واژه‌های کلیدی : پیامبر اسلام، آموزش و پرورش، تربیت.