آمار و احتمال

درس نامه های مفهومی، مثال های حل شده و تمرین های متنوع

تست های طبقه بندی شده ی کنکور سراسری داخل و خارج کشور

قابل استفاده برای همه ی دانش آموزان رشته های تجربی و ریاضی

هر یک از این دو کتاب شامل ۴ فصل زیر است :

فصل ۱. آنالیز ترکیبی

فصل ۲. پدیده های تصادفی

فصل ۳. احتمال

فصل ۴. توزیع های احتمال